Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Slotman Media gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Slotman Media verrichtte handelingen.

2.    Voor het ontwerp van uw website verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Slotman Media en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
Aanbiedingen en offertes

3.    De door Slotman Media gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven.

4.    Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Slotman Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
Prijzen, facturatie en betalingen

5.    Alle door Slotman Media en dronediensten vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

6.    Alle door Slotman Media en dronediensten vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

7.    Slotman Media en dronediensten is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan vanaf 1 januari na de aankondiging daarvan in.

8.    Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient via mail plaats te vinden.

9.    Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van det bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

10.  Facturering van onderhoudskosten, gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

11.  na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd,

12.  Betaling van het factuurbedrag dient maximaal binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

13.  Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25 excl. BTW. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

14.  Deze voorwaarden gelden voor een één jarig onderhoudscontract voor een website.

15.  Met onderhoud van de website wordt bedoeld het blijven updaten van het WordPress CMS systeem en de plugins om uw website veilige te houden.

16.  Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 3 weken na ondertekening van het contract worden voldaan.

17.  De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is één maand voor het einde van de contractdatum.
Verplichtingen van de opdrachtgever

18.  De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

19.  Slotman Media mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
Uitvoering van de overeenkomst

20.  Slotman Media zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

21.  Slotman Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

22.  Slotman Media zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
Duur en beëindiging

23.  Onderhoudscontracten, domeinnamen en Hosting kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

24.  Slotman Media kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Slotman Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

25.  Slotman Media heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Slotman Media niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Slotman Media zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Slotman Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

26.  Het is mogelijk om je huidige pakket te downgraden naar een kleiner webhostingpakket. Let hierbij dan wel op dat het kleinere hostingpakket alle benodigde functionaliteiten bevat en houdt rekening met de looptijd van je huidige pakket.
De downgrade zal niet direct, maar op de verlengdatum in werking treden.
Levering en levertijd

27.  Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
Copyright / Auteursrechten

28.  Alle door Slotman Media ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Slotman Media voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

29.  Slotman Media is niet verantwoordelijk voor promotiemateriaal die door de opdrachtgever is aangeleverd,

30.  Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Slotman Media.

31.  Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slotman Media de door Slotman Media geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.

32.  Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.

33.  In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

34.  De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Slotman Media door Slotman Media aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen
Aansprakelijkheid en vrijwaring

35.  Slotman Media en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

36.  De aansprakelijkheid van Slotman Media zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
Overmacht 

37.  In geval van overmacht is Slotman Media gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

38.  Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

39.  Slotman Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Slotman Media geen invloed kan uitoefenen.
Diverse bepalingen

40.  Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

41.  Slotman Media kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

42.  Slotman Media heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
Derden

43.  Slotman Media is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd.

44.  Slotman Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
Eigendomsvoorbehoud

45.  Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

46.  De door Slotman Media vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

47.  Door Slotman Media of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Slotman Media.
Privacy bepalingen

48.  Uw persoonsgegevens worden door Slotman Media slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

49.  Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Slotman Media verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

 

 

Over Slotman Media

© Slotman Media
Lover 68 000, 7622 GM, Borne
Email: info@slotmanmedia.nl

KvK: 90879260